Algemene voorwaarden

Bonbon-Atelier N.Limmen B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Bonbon-Atelier N.Limmen zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Bonbon-Atelier N.Limmen Producten bestelt en/of waarmee Leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Bonbon-Atelier N.Limmen tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bonbon-Atelier N.Limmen en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: Alle ter uitvoering van de Order of Overeenkomst door of voor rekening van Bonbon-Atelier N.Limmen geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Bonbon-Atelier N.Limmen te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst;
Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
Gebrek: Iedere aanmerkelijke afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren zijn van de Producten.

Artikel 2 Toepasselijkheid.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Bonbon-Atelier N.Limmen en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of in een tussen Bonbon-Atelier N.Limmen en Afnemer gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2009.
Lid 3: De toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt door Bonbon-Atelier N.Limmen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Bonbon-Atelier N.Limmen uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Bonbon-Atelier N.Limmen vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaar¬ding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk wordt bevestigd.
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Bonbon-Atelier N.Limmen schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Bonbon-Atelier N.Limmen aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Bonbon-Atelier N.Limmen gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Bonbon-Atelier N.Limmen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Bonbon-Atelier N.Limmen niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Bonbon-Atelier N.Limmen gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euro, exclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen.
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Bonbon-Atelier N.Limmen geldende prijsbepalende factoren, zoals onder andere arbeidslonen, kostprijzen van grond¬stoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van wijziging(en) van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Bonbon-Atelier N.Limmen aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen na van de prijsverhoging in kennis te zijn gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5 Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Bonbon-Atelier N.Limmen opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte en/of samengestelde Producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Bonbon-Atelier N.Limmen gerechtigd zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
Lid 2: Bonbon-Atelier N.Limmen is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien dat bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Bonbon-Atelier N.Limmen zich uiter¬lijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen 5 werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, het monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.
Lid 1: Bonbon-Atelier N.Limmen kan desgevraagd adviserend optreden.
Bonbon-Atelier N.Limmen is gerechtigd dat separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Bonbon-Atelier N.Limmen ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.
Lid 2: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten en dergelijke geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Bonbon-Atelier N.Limmen is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Leverancier is eveneens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8 Leveringen, Leveringstermijnen, Overmacht.
Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3 en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens verstrekt zijn en betaling door Afnemer van de koopprijs inzake de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden dan wel de door Bonbon-Atelier N.Limmen verlangde zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Bonbon-Atelier N.Limmen gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan 3 maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan 3 maanden zal duren – de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Bonbon-Atelier N.Limmen of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Bonbon-Atelier N.Limmen geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
Lid 4: Levering vindt plaats af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Bonbon-Atelier N.Limmen voor het transport zorg draagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het trans¬port vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 5: In het geval Bonbon-Atelier N.Limmen voor het transport zorg draagt, dient Afnemer -of door hem aangewezen derde- eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten, aan de vervoerder te melden en dient een afschrift daarvan per direct aan Bonbon-Atelier N.Limmen te verstrekken.
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Bonbon-Atelier N.Limmen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van Bonbon-Atelier N.Limmen om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Bonbon-Atelier N.Limmen wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Bonbon-Atelier N.Limmen is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9 Reclames.
Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na levering van de betreffende Producten, aan Bonbon-Atelier N.Limmen kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Bonbon-Atelier N.Limmen terecht is, is Bonbon-Atelier N.Limmen te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de aanmerkelijke afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Bonbon-Atelier N.Limmen, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer zal voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Bonbon-Atelier N.Limmen de wens daartoe te kennen geeft, aan Bonbon-Atelier N.Limmen te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Bonbon-Atelier N.Limmen geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Bonbon-Atelier N.Limmen . Afnemer dient Bonbon-Atelier N.Limmen hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Bonbon-Atelier N.Limmen  het door hem gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen Bonbon-Atelier N.Limmen is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Bonbon-Atelier N.Limmen reeds nu voor alsdan onherroepelijk mach¬tiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten van de terugneming en door Bonbon-Atelier N.Limmen geleden schade.

Artikel 11 Betaling.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Bonbon-Atelier N.Limmen te geschieden in euro door middel van overmaking naar of storting op een door Bonbon-Atelier N.Limmen aan te wijzen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval spoed vereist is of wanneer Bonbon-Atelier N.Limmen dat aangeeft dient betaling aan Leverancier te geschieden middels internet bankieren zoals iDEAL direct na ontvangst van de daarop van toepassing zijnde bevestiging en/of factuur.
Bonbon-Atelier N.Limmen is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: Bonbon-Atelier N.Limmen is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Bonbon-Atelier N.Limmen gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late of niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht aan Afnemer vanaf de verval¬datum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 10% per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Bonbon-Atelier N.Limmen toekomende rechten.
Lid 5: Alle door Bonbon-Atelier N.Limmen ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Bonbon-Atelier N.Limmen ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Alle door Bonbon-Atelier N.Limmen te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Afnemer en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal euro 250,00 zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
over de eerste € 3.000,00……………………..15%,
over het meerdere tot en met € 6.000,00…….10%,
over het meerdere tot en met € 15.000,00…….8%,
Lid 6: Indien Afnemer ter zake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Bonbon-Atelier N.Limmen, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten, Geheimhouding.
Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooi¬en) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Bonbon-Atelier N.Limmen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en knowhow betreffende en afkomstig van Bonbon-Atelier N.Limmen. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Bonbon-Atelier N.Limmen.

Artikel 13 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Bonbon-Atelier N.Limmen onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Bonbon-Atelier N.Limmen geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Bonbon-Atelier N.Limmen te zijner keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Bonbon-Atelier N.Limmen het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op Bonbon-Atelier N.Limmen rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde verplichting inzake vervanging, verwerving of terugbetaling.
Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer Bonbon-Atelier N.Limmen tegen alle aanspraken verbandhoudende met ter zake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.
Lid 1: Bonbon-Atelier N.Limmen aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
a. de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of lei¬dinggevende ondergeschikten van Bonbon-Atelier N.Limmen;
b. de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Bonbon-Atelier N.Limmen geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag worden verwacht.
Lid 2: Bonbon-Atelier N.Limmen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Bonbon-Atelier N.Limmen verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.
Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Bonbon-Atelier N.Limmen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs excl. BTW.
Lid 4: De totale aansprakelijkheid van Leverancier zal nooit het bedrag van € 5.000,00 in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor Bonbon-Atelier N.Limmen in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Lid 6: Afnemer vrijwaart Bonbon-Atelier N.Limmen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Bonbon-Atelier N.Limmen geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Bonbon-Atelier N.Limmen geleverde Producten.
Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Bonbon-Atelier N.Limmen nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.
Lid 1: Indien Bonbon-Atelier N.Limmen aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Bonbon-Atelier N.Limmen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Bonbon-Atelier N.Limmen toekomende rechten.

Artikel 16 Ontbinding.
Lid 1: Indien Afnemer één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Bonbon-Atelier N.Limmen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle gefactureerde bedragen direct opeisbaar en komt Bonbon-Atelier N.Limmen het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Bonbon-Atelier N.Limmen recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.
Lid 2: Indien Bonbon-Atelier N.Limmen  ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden ter zake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17 Geschillen, Toepasselijk recht.
Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Bonbon-Atelier N.Limmen en Afnemer ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Bonbon-Atelier N.Limmen is gelegen.

Artikel 18 Algemene bepalingen.
Lid 1: Deze algemene voorwaarden kunnen door Bonbon-Atelier N.Limmen worden gewijzigd. Tussentijdse wijzigingen worden door Leverancier schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.
Lid 2: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Bonbon-Atelier N.Limmen het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert. Lid 3: Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle eerdere algemene voorwaarden met ingang van 1 februari 2012. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. In geval van discussie zijn uitsluitend de bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam gedeponeerde algemene voorwaarden van Bonbon-Atelier N.Limmen van kracht.

Artikel 19: AVG/verwerking persoonsgegevens
Klanten gaan akkoord met het opslaan van alleen de benodigde informatie (NAW/bedrijfsgegevens/factuurgegevens) in ons boekhoudsysteem gedurende de noodzakelijke bewaartermijn.

 

Cookie & Privacy instellingen

Bonbon Atelier Limmen maakt gebruik van cookies. Zo verbeteren wij onze website/shop en kunnen we uw bezoek nog persoonlijker maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.

Privacy Policy bekijken | Sluiten
Instellingen aanpassen